Σπόγγοι

Κοινώς Τα σφουγγάρια. Τύπος ασπόνδυλων με οργάνωση τόσο απλή, ώστε μερικοί ζωολόγοι τον περιλαμβάνουν σ’ ένα ειδικό υποβασίλειο των παραζώων, ενδιάμεσο μεταξύ των πρωτόζωων και των μετάζωων.

Κοχύλι

Στη φωτό κοχύλι στροβιλίσκος Σχηματισμός λιγότερο ή περισσότερο σκληρός, που, όταν είναι εξωτερι­κός, όπως συμβαίνει κατά κανόνα σχεδόν, προστατεύει το σώμα των μαλακίων, των βραχιονοπόδων και μερικών οστρακόδερμων (κιρρόποδα).